Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

25. Świadczenia pracownicze

Pobierz XLS(51 KB)

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Długoterminowe zobowiązania: 25.1 168.537 182.252
Świadczenia po okresie zatrudnienia 25.1 40.235 38.459
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 25.1 128.302 143.793
Krótkoterminowe zobowiązania: 25.1 135.612 122.201
Świadczenia po okresie zatrudnienia 25.1 7.096 4.224
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 25.1 14.219 12.184
Zobowiązania z tytułu premii, nagród i niewykorzystanych urlopów 85.222 78.409
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 29.075 27.384
Razem   304.149 304.453

25.1 Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących. Kwotę tych zobowiązań oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono w poniższej tabeli:

Nota Świadczenia po okresie zatrudnienia Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia Razem
1 stycznia 2016   40.519 155.977 196.496
Koszty bieżącego zatrudnienia 2.445 12.069 14.514
Koszty dyskonta 25.2; 9.6 1.033 4.076 5.109
Koszty przeszłego zatrudnienia 5.674 (15.841) (10.167)
Wypłacone świadczenia (2.113) (11.733) (13.846)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 25.2 - (2.027) (2.027)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 25.2 (2.243) - (2.243)
31 grudnia 2016   45.315 142.521 187.836
w tym:
     część długoterminowa 38.535 128.302 166.837
     część krótkoterminowa 6.780 14.219 20.999
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1) 2.016 - 2.016
31 grudnia 2016   47.331 142.521 189.852
w tym:
     część długoterminowa 40.235 128.302 168.537
     część krótkoterminowa 7.096 14.219 21.315
Nota Świadczenia po okresie zatrudnienia Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia Razem
1 stycznia 2015   40.359 155.657 196.016
Przeklasyfikowanie do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami (lub grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzedaży 1.963 7.125 9.088
Koszty bieżącego zatrudnienia 2.488 12.929 15.417
Koszty dyskonta 25.2; 9.6 1.031 4.027 5.058
Koszty przeszłego zatrudnienia (1.694) (6.323) (8.017)
Wypłacone świadczenia (2.916) (12.497) (15.413)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 25.2 - (4.941) (4.941)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach 25.2 (712) - (712)
31 grudnia 2015   40.519 155.977 196.496
w tym:
     część długoterminowa 36.476 143.793 180.269
     część krótkoterminowa 4.043 12.184 16.227
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1) 2.164 - 2.164
31 grudnia 2015   42.683 155.977 198.660
w tym:
     część długoterminowa 38.459 143.793 182.252
     część krótkoterminowa 4.224 12.184 16.408

(1)  Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały zaprezentowane odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych.

25.2 Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

Nota 2016 2015
Pozycje ujęte w wyniku:   10.638 10.133
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia: 9.2 5.529 5.075
     - koszty bieżącego zatrudnienia 14.514 15.417
     - koszty przeszłego zatrudnienia (10.167) (8.017)
     - efekt spółek zagranicznych 3.209 2.616
     - (zyski)/straty aktuarialne 25.1 (2.027) (4.941)
Koszty dyskonta 25.1; 9.6 5.109 5.058
Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:   (2.019) 654
(Zyski)/Straty aktuarialne 25.1 (2.243) (712)
Efekt spółek zagranicznych 224 1.366
Całkowite dochody ogółem   8.619 10.787

25.3 Założenia aktuarialne

 Główne założenia przyjęte przez aktuariusza 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Stopa dyskontowa (%) 3,50% 2,90%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 2,33% 2,33%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%) 2,00% 0,00%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%) 2,50% 2,50%

  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na mężczyzn i kobiety oraz na 9 kategorii wiekowych. Obecnie, wskaźnik rotacji pracowników jest prezentowany w wartości uśrednionej.  
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2015, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2015: Tablicami Trwania Życia 2014).
  • Uwzględniono zmiany wynikające ze znowelizowanej Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawy emerytalnej), w szczególności zmiany dotyczące ustalenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Nowelizacja ustawy emerytalnej skutkowała zmianą zasad funkcjonowania poszczególnych programów świadczeń, co spowodowało powstanie kosztów przeszłego zatrudnienia.
  • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez spółkę spełnią warunki wymagane do przejścia na wcześniejszą emeryturę.
  • Na podstawie historycznych danych, przyjęto że statystycznie 60% odpraw pośmiertnych wypłacane jest w wysokości połowy pełnej kwoty.
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,5%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym (31 grudnia 2015: 2,9%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym).

25.4 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w 2016 roku wynosiły łącznie 4.994 tys. zł (w 2015 roku: 6.939 tys. zł).

Wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w 2016 roku wynosiła łącznie 379 tys. zł (w 2015 roku: 125 tys. zł).

25.5 Analiza wrażliwości

Poniższa tabela przedstawia wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy dyskonta finansowego:

Saldo początkowe zobowiązania
Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz
socjalny
Razem (1)
bazowa bazowa 130.756 40.268 7.810 8.959 187.793
bazowa + 1% bazowa 141.423 44.311 8.540 10.610 204.884
bazowa - 1% bazowa 121.371 36.822 7.170 7.661 173.024
bazowa bazowa + 0,5% 125.387 38.338 7.451 8.256 179.432
bazowa bazowa - 0,5% 136.545 42.382 8.197 9.761 196.885

Poniższe tabele przedstawiają wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń i składek na opiekę medyczną oraz stopy dyskonta finansowego:

Prognozowane na rok 2017 koszty bieżącego zatrudnienia
Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz
socjalny
Razem (1)
bazowa bazowa 10.176 2.213 629 388 13.406
bazowa + 1% bazowa 11.307 2.575 710 511 15.103
bazowa - 1% bazowa 9.203 1.916 561 298 11.978
bazowa bazowa + 0,5% 9.667 2.058 594 341 12.660
bazowa bazowa - 0,5% 10.729 2.386 668 444 14.227

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Prognozowane na rok 2017 koszty dyskonta 
Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz
socjalny
Razem (1)
bazowa bazowa 4.110 1.173 252 303 5.838
bazowa + 1% bazowa 4.483 1.314 278 361 6.436
bazowa - 1% bazowa 3.781 1.052 230 258 5.321
bazowa bazowa + 0,5% 4.482 1.263 274 318 6.337
bazowa bazowa - 0,5% 3.696 1.069 228 284 5.277
Łącznie prognozowane na rok 2017 koszty bieżącego zatrudnienia i koszty dyskonta
Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalno-rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz
socjalny
Razem (1)
bazowa bazowa 14.286 3.386 881 691 19.244
bazowa + 1% bazowa 15.790 3.889 988 872 21.539
bazowa - 1% bazowa 12.984 2.968 791 556 17.299
bazowa bazowa + 0,5% 14.149 3.321 868 659 18.997
bazowa bazowa - 0,5% 14.425 3.455 896 728 19.504

(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz