Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy

Pobierz XLS(36 KB)

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Długoterminowe zobowiązania finansowe:   23.281 8.906
     Zobowiązania inwestycyjne 2.955 8.070
     Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej (1) 19.019 -
     Pozostałe 1.307 836
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1.941.687 1.405.335
     Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.718.178 1.232.510
     Zobowiązania inwestycyjne 147.696 110.710
     Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (2) 57.801 43.792
     Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej (1) 5.000 -
     Pozostałe 13.012 18.323
Zobowiązania finansowe   1.964.968 1.414.241
Długoterminowe zobowiązania niefinansowe:   1.177.641 1.283.665
     Rezerwy 26.1 1.164.360 1.269.053
     Dotacje 10.093 11.157
     Pozostałe 3.188 3.455
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe:   1.395.567 1.230.920
     Rezerwy 26.1 92.711 143.291
     Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 443.199 337.431
     Zobowiązania z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej 698.110 604.528
     Pozostałe zobowiązania budżetowe inne niż podatek
     dochodowy
73.890 61.430
     Dotacje 24.311 23.924
     Zaliczki na dostawy 5.254 3.925
     Zobowiązania z tytułu programu lojalnościowego
     NAVIGATOR
15.767 12.655
     Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (2) 5.455 12.125
     Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień CO2 9.790 1.059
     Pozostałe 27.080 30.552
Zobowiązania niefinansowe   2.573.208 2.514.585
Razem   4.538.176 3.928.826
w tym:
     część długoterminowa 1.200.922 1.292.571
     część krótkoterminowa: 3.337.254 2.636.255
          - z tytułu dostaw i usług 1.718.178 1.232.510
          - pozostałe 1.619.076 1.403.745

(1) Grupa LOTOS S.A., jako jeden z fundatorów utworzonej w 2016 roku Polskiej Fundacji Narodowej („PFN”,  KRS 0000655791) zobowiązana jest do corocznego przekazywania środków finansowych na cele działalności statutowej fundacji przez okres kolejnych 10 lat. Łączne zaangażowanie finansowe Spółki w działalność PFN zostało ustalone na poziomie zdyskontowanych przyszłych wpłat w kwocie 29.019 tys. zł (patrz nota 9.4). W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka dokonała zasilenia funduszu założycielskiego PFN w kwocie 5.000 tys. zł, natomiast pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązanie wynikające z zapisów statutu fundacji wynosi 24.019 tys. zł (z tego kwotę 5.000 tys. zł zaprezentowano w części krótkoterminowej, a 19.019 tys. zł w części długoterminowej zobowiązań finansowych).
(2) Zobowiązania spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Petrobaltic S.A., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 28.3.1.

Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań została przedstawiona w nocie 28.5.

26.1 Rezerwy

     Nota Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem
Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe Razem
Polska Norwegia Litwa
1 stycznia 2016   191.837 986.439 14.133 25.770 1.218.179 194.165 1.412.344
Utworzenie - - - - - 29.310 29.310
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji (11.254) (119.901) (1) (1.523) - (132.678) - (132.678)
Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych płatności - - - - - (27.513) (27.513)
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 9.6 5.639 40.349 826 75 46.889 2.238 49.127
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego 310 - - - 310 - 310
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 93.610 532 - 94.142 11.491 105.633
Wykorzystanie - (41.861) - (158) (42.019) (105.652) (2) (147.671)
Rozwiązanie - - - (10.499) (10.499) (21.292) (31.791)
31 grudnia 2016   186.532 958.636 13.968 15.188 1.174.324 82.747 1.257.071
w tym:
     część długoterminowa 186.532 944.339 13.968 13.805 1.158.644 5.716 1.164.360
     część krótkoterminowa - 14.297 - 1.383 15.680 77.031 92.711

Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji:

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B-3 i B–8 oraz fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego.

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME (w tym rezerwa na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU) oraz kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal oraz Sleipner.

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalni ropy naftowej.

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe - rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A., rezerwa na szacunkowe koszty demontażu rurociągu podwodnego eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację terenu i usunięcie zanieczyszczeń.


(1) Wartość dotyczy głównie rezerw na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego dotyczących pakietu aktywów Heimdal oraz Sleipner.
(2) W tym kwota 103.003 tys. zł (217.995 tys. NOK) dotycząca rezerwy z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner.

      Nota Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji Pozostałe rezerwy Razem
Rezerwy na wyłączone z użytkowania z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe Razem
Polska Norwegia Litwa
1 stycznia 2015   183.579 497.194 14.302 30.504 725.579 52.849 778.428
Utworzenie - 610.121 (1) 361 512 610.994 150.353 (3) 761.347
Aktualizacja szacunku kosztów likwidacji 5.574 17.253 (1.245) (2.319) 19.263 - 19.263
Aktualizacja szacunku rezerw z tytułu warunkowych płatności - - - - - 4.794 4.794
Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżenia czasu wykonania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta) 9.6 4.965 15.943 720 64 21.692 510 22.202
Odsetki od funduszu likwidacji zakładu górniczego 469 - - - 469 - 469
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (59.326) (5) - (59.331) (8.587) (67.918)
Wykorzystanie - (94.746) (2) - (480) (95.226) (2.008) (97.234)
Rozwiązanie (2.750) - - (2.511) (5.261) (3.746) (9.007)
31 grudnia 2015   191.837 986.439 14.133 25.770 1.218.179 194.165 1.412.344
w tym:
     część długoterminowa 191.837 882.753 14.133 24.142 1.112.865 156.188 1.269.053
     część krótkoterminowa - 103.686 - 1.628 105.314 37.977 143.291

Rezerwy na koszty likwidacji i rekultywacji:

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Polska - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach górniczych B-3 i B-8.

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Norwegia - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji kopalni ropy naftowej na złożu YME (w tym rezerwa na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU) oraz kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal oraz Sleipner.

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego Litwa - rezerwy na przyszłe koszty likwidacji litewskich kopalni ropy naftowej.

Rezerwy na wyłączone z użytkowania instalacje rafineryjne i pozostałe - rezerwa na rekultywację oraz koszty rozbiórki i likwidacji wyłączonych z użytkowania instalacji w spółce LOTOS Terminale S.A., rezerwa na szacunkowe koszty demontażu rurociągu podwodnego eksploatowanego przez spółkę zależną Energobaltic Sp. z o.o. (GK LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz na rekultywację terenu i usunięcie zanieczyszczeń.


(1) Utworzenie rezerwy na likwidację w związku z nabyciem pakietu aktywów Sleipner (patrz nota 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015).
(2) Wartość dotyczy głównie wykorzystania rezerw na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU oraz demontażu aktywów trwałych na złożu YME w kwocie 62.043 tys. zł. Rezerwa została utworzona w związku z porozumieniem pomiędzy operatorem złoża YME - spółką Talisman i właścicielem platformy wydobywczej - spółką SBM zawartym w marcu 2013 roku (patrz także nota 30.1 oraz 13.2.2).
(3) W tym kwota 133.157 tys. zł dotycząca rezerwy z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner (patrz nota 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015).

Rezerwa na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego - Norwegia
Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalni ropy naftowej na złożu YME

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa na likwidację i rekultywację kopalni na złożu YME zaprezentowana została w pozycji Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 159.156 tys. zł i odzwierciedla  dokonany na podstawie najlepszej wiedzy Grupy aktualny szacunek przyszłych kosztów usunięcia związanej z YME infrastruktury oraz kosztów na rekultywację terenu z tym związanych, przy założeniu likwidacji inwestycji w roku 2031. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość rezerwy wynosiła 141.407 tys. zł.

Rezerwa związana z usunięciem wadliwej platformy MOPU ze złoża YME

Jak przedstawiono w nocie 30.1, w marcu 2013 roku operator złoża YME - spółka Talisman Energy Norge AS („Talisman”, „Operator”) i dostawca platformy MOPU (ang. „Mobile Offshore Production Unit”) przeznaczonej do eksploatacji złoża YME - spółka Single Buoy Moorings Inc. („SBM”) ogłosiły informację o zawarciu porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej i ewakuowanej od połowy lipca 2012 roku platformy ze złoża YME oraz zakończenia obowiązywania wszystkich dotychczas zawartych pomiędzy stronami umów i porozumień w związku z realizacją projektu YME. W wyniku porozumienia Grupa ujęła rezerwę na przyszłe koszty usunięcia platformy MOPU ze złoża YME w wysokości 281.859 tys. zł. W kolejnych latach rezerwa była sukcesywnie wykorzystywana. W trakcie roku 2016 dokonano aktualizacji wartości rezerwy w związku z doszacowaniem przyszłych kosztów jej usunięcia o kwotę 8.905 tys. zł, patrz nota 9.4. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość rezerwy wynosiła 13.065 tys. zł. W roku 2016 Grupa wykorzystała rezerwę w kwocie 37.905  tys. zł.

Informacje na temat projektu YME i szczegóły dotyczące rezerwy na likwidację pozostałej infrastruktury podwodnej związanej ze złożem YME zostały przedstawione także w nocie 13.2.2.

Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalń gazu ziemnego na złożach Heimdal

Planowany termin likwidacji aktywów trwałych morskiej kopalni ropy i gazu na złożach projektu Heimdal i rekultywacji terenu przypada na lata 2016 - 2035. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa prezentuje ww. rezerwę w pozycji Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 203.636 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość rezerwy wynosiła 230.767 tys. zł.

Rezerwa na likwidację i rekultywację kopalń gazu ziemnego na złożach Sleipner

Planowany termin likwidacji aktywów trwałych morskiej kopalni ropy i gazu na złożach projektu Sleipner i rekultywacji terenu przypada na lata 2016 - 2033. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa prezentuje ww. rezerwę w pozycji Pozostałe zobowiązania i rezerwy w kwocie 582.739 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość rezerwy wynosiła 575.178 tys. zł.

Pozostałe rezerwy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rezerwa na zobowiązanie z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Heimdal wynosiła 33.685 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość rezerwy wynosiła 29.379 tys. zł.

Rezerwę na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności wynikających z umowy nabycia aktywów Sleipner na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 5.413 tys. zł . Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość rezerwy wynosiła 126.506 tys. zł.

26.2 Dotacje

2016 2015
Stan na początek okresu 35.081 41.918
Dotacje otrzymane w okresie 5.047 516
Dotacje rozliczone w czasie (5.724) (7.353)
Stan na koniec okresu 34.404 35.081
w tym:
     część długoterminowa 10.093 11.157
     część krótkoterminowa 24.311 23.924

Dotacje dotyczą głównie nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz