Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

8. Segmenty działalności

Pobierz XLS(12 KB)

   Segment
wydobywczy
Segment produkcji
i handlu
Korekty
konsolidacyjne
Skonsolidowane
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Przychody ze sprzedaży: 1.228.483 711.150 20.120.677 22.372.562 (418.070) (374.270) 20.931.090 22.709.442
między segmentami 364.623 331.256 53.447 43.014 (418.070) (374.270) - -
poza Grupę Kapitałową 863.860 379.894 20.067.230 22.329.548 - - 20.931.090 22.709.442
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 17.825 (59.441) 1.834.706 450.661 2.126 32.178 1.854.657 423.398
Amortyzacja 581.988 249.918 487.423 466.165 (1.517) (1.515) 1.067.894 714.568
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 599.813 190.477 2.322.129 916.826 609 30.663 2.922.551 1.137.966

Aktywa razem

na dzień kończący okres sprawozdawczy

4.199.995 4.489.613 16.798.801 16.074.434 (1.672.487) (1.394.715)  19.326.309  19.169.332
Struktura geograficzna sprzedaży 
   Segment
wydobywczy
Segment produkcji
i handlu
Skonsolidowane
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Sprzedaż krajowa: 4.679 6.793 14.535.428 17.170.547 14.540.107 17.177.340
     produkty i usługi 4.562 6.409 13.687.693 15.916.989 13.692.255 15.923.398
     towary i materiały 117 384 847.735 1.253.558 847.852 1.253.942
Sprzedaż zagraniczna: 859.181 373.101 5.531.802 5.159.001 6.390.983 5.532.102
     produkty i usługi 858.878 372.986 5.299.578 4.952.310 6.158.456 5.325.296
     towary i materiały 303 115 232.224 206.691 232.527 206.806
Razem 863.860 379.894 20.067.230 22.329.548 20.931.090 22.709.442
 Struktura asortymentowa sprzedaży
   Segment
wydobywczy
Segment produkcji
i handlu
Skonsolidowane
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Benzyny - - 3.257.850 3.649.735 3.257.850 3.649.735
Benzyna surowa - - 803.900 880.530 803.900 880.530
Oleje napędowe - - 9.776.728 11.163.813 9.776.728 11.163.813
Paliwo bunkrowe - - 111.281 129.511 111.281 129.511
Lekki olej opałowy - - 530.794 565.411 530.794 565.411
Ciężki olej opałowy - - 1.208.984 1.432.389 1.208.984 1.432.389
Paliwo lotnicze - - 1.151.414 1.170.250 1.151.414 1.170.250
Oleje smarowe - - 276.863 286.666 276.863 286.666
Oleje bazowe - - 502.130 519.654 502.130 519.654
Asfalty - - 624.982 711.251 624.982 711.251
Gazy płynne - - 427.974 444.376 427.974 444.376
Ropa naftowa 270.374 133.781 247.165 254.234 517.539 388.015
Gaz ziemny 529.319 230.560 93 - 529.412 230.560
Reformat - - 78.779 25.163 78.779 25.163
Pozostałe produkty, towary i materiały rafineryjne - - 403.401 456.983 403.401 456.983
Pozostałe produkty, towary i materiały 4.648 4.099 397.131 354.381 401.779 358.480
Usługi 59.519 11.454 379.482 367.649 439.001 379.103
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych - - (111.721) (82.448) (111.721) (82.448)
Razem 863.860 379.894 20.067.230 22.329.548 20.931.090 22.709.442
W 2016 roku Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz