Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Pobierz XLS(14 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016
 w tysiącach złotych Nota   2016  2015
    
Przychody ze sprzedaży 8 20.931.090 22.709.442
Koszt własny sprzedaży 9.1 (17.215.704) (20.249.028)
Zysk na sprzedaży   3.715.386 2.460.414
Koszty sprzedaży 9.1 (1.291.069) (1.284.846)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (425.893) (459.120)
Pozostałe przychody 9.3 107.065 48.291
Pozostałe koszty 9.4 (250.832) (341.341)
Zysk operacyjny   1.854.657 423.398
Przychody finansowe 9.5 26.677 100.637
Koszty finansowe 9.6 (304.816) (688.243)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć
wycenianych metodą praw własności
14 2.894 (31.066)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem   1.579.412 (195.274)
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 (564.195) (68.026)
Zysk/(Strata) netto   1.015.217 (263.300)
Inne całkowite dochody/(straty)      
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku:   (118.250) (282.407)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (6.326) 5.946
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 21 (138.178) (355.973)
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.1 26.254 67.620
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku:   1.729 782
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia
2.030 2.211
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych
z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
10.1 (301) (1.429)
Inne całkowite dochody/(straty) netto   (116.521) (281.625)
Całkowite dochody/(straty) ogółem   898.696 (544.925)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a):      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 1.015.247 (263.263)
Udziałom niekontrolującym (30) (37)
    1.015.217 (263.300)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:      
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 898.726 (544.888)
Udziałom niekontrolującym (30) (37)
    898.696 (544.925)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom
Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
     
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk 11 184.873 184.873
  - podstawowy/(a) 11 5,49 (1,42)
  - rozwodniony/(a) 11 5,49 (1,42)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz