Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

10. Podatek dochodowy

Pobierz XLS(42 KB)

10.1 Obciążenia podatkowe

Nota 2016 2015
Podatek bieżący 115.379 82.052
Podatek odroczony 10.3 448.816 (14.026)
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 10.2 564.195 68.026
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto),
w tym z tytułu:
(25.953) (66.191)
     -  zabezpieczeń przepływów pieniężnych 21 (26.254) (67.620)
     -  zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych
         po okresie zatrudnienia
301 1.429

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 25%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 53%). W 2017 roku stawki będą wynosić odpowiednio: 24% w ramach systemu podatku dochodowego i 54% w ramach systemu naftowego, co ma wpływ na rozpoznany w bieżącym okresie podatek odroczony.

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

10.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

Nota 2016 2015
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1.579.412 (195.274)
Podatek dochodowy według stawki 19%   300.088 (37.102)
Różnice trwałe: 15.073 53.612
     -  koszty związane z VAT 30.1 7.479 30.753
     -  odsetki budżetowe 1.192 14.832
     -  inne różnice trwałe 6.402 8.027
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie - (198)
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (435) (5.273)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (550) 5.903
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (1.046) (1.588)
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: 252.901 50.323
     -  Norwegia (1) 249.132 44.900
     -  Litwa 1.115 5.114
     -  Cypr 2.694 343
     -  Antyle Holenderskie (40) (34)
Pozostałe różnice (1.836) 2.349
Podatek dochodowy   564.195 68.026

(1) W tym efekt podatkowy zmniejszenia aktywów z tytułu podatku odroczonego w kwocie 80.893 tys. zł (w roku 2015: 29.612 tys. zł), dotyczący toczącego się podatkowego postępowania wyjaśniającego w Spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (patrz nota 30.1).

10.3 Odroczony podatek dochodowy

    Nota Sprawozdanie z sytuacji finansowej   Zmiana stanu 
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 596.034 924.478 (328.444)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (57.358) (47.626) (9.732)
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 10.3.1 538.676 876.852 (338.176)
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego
jednostek zagranicznych
(59.732)
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych
dochodach/(stratach) netto
10.1 (25.953)
Efekt rozliczenia ceny nabycia aktywów Sleipner (1) (24.955)
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto 10.1     (448.816)

(1) Zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 30 października 2015 roku umowy nabycia aktywów pakietu Sleipner od ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (patrz nota 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015), w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia, strony dokonały aktualizacji rozliczenia transakcji, w wyniku którego w dniu 4 kwietnia 2016 roku Grupa dokonała płatności na rzecz ExxonMobil Exploration and Production Norway AS w kwocie 4,76 mln USD. Aktualizacja rozliczenia nie miała wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy.

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2017 - 2083.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wyniosła 266 tys. zł (31 grudnia 2015: 683 tys. zł.)

10.3.1 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Nota 31 grudnia 2015 Podatek odroczony wykazany
w wyniku netto
Podatek odroczony wykazany
w innych całkowitych dochodach/(stratach)
Różnice kursowe
z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych
Pozostałe różnice 31 grudnia 2016
Aktywa z tytułu podatku
odroczonego 
      
Świadczenia pracownicze 54.871 1.880 (301) 220 - 56.670
Odpisy aktualizujące wartość zapasów 50.912 (50.454) - 6 - 464
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych
i pozostałych aktywów niematerialnych
297.553 12.978 - 33.923 - 344.454
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 25.594 (11.300) - - - 14.294
Różnice kursowe z przeszacowania pozycji
w walutach obcych
1.228 1.426 - (37) - 2.617
Odpisy aktualizujące wartość należności 16.893 (504) - - - 16.389
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 39.373 (6.283) - - - 33.090
Rezerwy/Aktywa na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu 268.972 175.995 - 29.410 - 474.377
Aktywa z tytułu niezrealizowanej marży 3.479 2.132 - - - 5.611
Straty podatkowe rozliczane
w czasie
781.746 (494.803) - 32.271 24.955 344.169
Pozostałe rezerwy 11.676 (557) - 1 - 11.120
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 164.407 - 26.254 - - 190.661
Pozostałe 20.685 (2.693) - 272 - 18.264
    1.737.389 (372.183) 25.953 96.066 24.955 1.512.180
Zobowiązania z tytułu podatku
odroczonego 
      
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych
i pozostałych aktywów niematerialnych
724.707 9.445 - 33.023 - 767.175
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rozliczeń z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) 952 50.296 - 2.610 - 53.858
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych 37.921 (26.070) - - - 11.851
Rezerwa z tytułu nabytych litewskich koncesji poszukiwawczo - wydobywczych 18.828 (1.673) - 699 - 17.854
Naliczone odsetki 67.576 16.727 - 2 - 84.305
Pozostałe 10.553 27.908 - - - 38.461
    860.537 76.633 - 36.334 - 973.504
Aktywa / (Zobowiązania) netto
z tytułu podatku odroczonego
10.3 876.852 (448.816) 25.953 59.732 24.955 538.676

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz