Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

13. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne

Pobierz XLS(117 KB)

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13.1 8.431.723 8.019.780
Rzeczowe aktywa trwałe 13.1.1 8.261.718 7.845.051
Aktywa niematerialne, w tym: 170.005 174.729
     Wartość firmy 13.1.2 45.562 45.562
     Pozostałe aktywa niematerialne 13.1.3 124.443 129.167
Aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13.2 2.871.791 3.213.061
Rzeczowe aktywa trwałe 2.389.960 2.723.371
Aktywa niematerialne, w tym: 481.831 489.690
     Wartość firmy 1.126 1.126
     Pozostałe aktywa niematerialne 480.705 488.564
Razem rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne   11.303.514 11.232.841
w tym:
     Rzeczowe aktywa trwałe 10.651.678 10.568.422
     Aktywa niematerialne 651.836 664.419

13.1 Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu

13.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu
Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2016
510.178 4.474.591 5.556.358 620.198 395.883 11.557.208
Zakup - - - 20.431 903.139 923.570 (1)
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 12.771 93.045 53.376 49.485 (208.677) -
Koszty finansowania zewnętrznego - - - - 4.775 4.775
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży - - - (2.095) - (2.095)
Zbycie (5.600) (5.696) (15.298) (12.072) (378) (39.044)
Pozostałe - 412 (1.145) (8.709) (2.748) (12.190)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2016
517.349 4.562.352 5.593.291 667.238 1.091.994 12.432.224
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2016
14.796 1.436.898 1.926.322 266.690 - 3.644.706
Amortyzacja 1.733 174.853 236.117 61.612 - 474.315
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży - - - (1.363) - (1.363)
Zbycie (448) (2.623) (14.446) (9.127) - (26.644)
Pozostałe - 224 575 1.624 - 2.423
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2016
16.081 1.609.352 2.148.568 319.436 - 4.093.437
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016 1.158 44.411 5.731 2.576 13.575 67.451
Utworzenie 349 11.307 919 1.965 - 14.540
Wykorzystanie/Rozwiązanie (56) (4.254) (255) (357) - (4.922)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016 1.451 51.464 6.395 4.184 13.575 77.069
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2016
499.817 2.901.536 3.438.328 343.618 1.078.419 8.261.718

(1) Nakłady związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (672.291 tys. zł), a także z rozbudową sieci stacji paliw (105.503 tys. zł), budową instalacji Węzła Odzysku Wodoru (55.632 tys. zł).

Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2015
482.078 4.390.585 5.527.810 526.882 171.339 11.098.694
Zakup - - - 4.752 432.422 437.174 (2)
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 29.645 91.335 50.834 34.139 (205.953) -
Koszty finansowania zewnętrznego - - - - 1.331 1.331
Zbycie (1.910) (9.191) (21.306) (36.832) (1) (303) (69.542)
Leasing finansowy - - 24 97.344 - 97.368
Pozostałe 365 1.862 (1.004) (6.087) (2.953) (7.817)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2015
510.178 4.474.591 5.556.358 620.198 395.883 11.557.208
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2015
13.176 1.270.085 1.710.170 265.150 - 3.258.581
Amortyzacja 1.620 172.515 235.272 44.142 - 453.549
Zbycie - (6.709) (19.668) (36.293) (1) - (62.670)
Leasing finansowy - - - (7.344) - (7.344)
Pozostałe - 1.007 548 1.035 - 2.590
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2015
14.796 1.436.898 1.926.322 266.690 - 3.644.706
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2015
1.067 37.466 5.176 1.863 13.601 59.173
Utworzenie - 9.991 721 754 15 11.481
Wykorzystanie/Rozwiązanie - (3.951) (166) (41) (41) (4.199)
Pozostałe 91 905 - - - 996
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2015
1.158 44.411 5.731 2.576 13.575 67.451
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2015
494.224 2.993.282 3.624.305 350.932 382.308 7.845.051

(1)  W tym likwidacja zużytych części zamiennych w kwocie 19.513 tys. zł.
(2) Nakłady związane były głównie z realizacją budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRA (191.488 tys. zł), a także z rozbudową sieci stacji paliw (130.230 tys. zł), budową instalacji Węzła Odzysku Wodoru (44.434 tys. zł).

Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu obejmują głównie składniki majątkowe Grupy związane z jej działalnością produkcyjną i handlową. Należą do nich przede wszystkim infrastruktura rafinerii oraz sieć stacji paliw, tabor kolejowy, bazy magazynowe, obiekty, na których między innymi znajdują się zakłady, instalacje produkcyjne oraz budynki administracyjno - biurowe.

Odpisy z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw

W 2016 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonała odpisu z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących stacji paliw w ącznej kwocie 13.122 tys. zł (w roku 2015: 10.288 tys. zł), patrz nota 9.4. Wartość odzyskiwalną aktywów trwałych sieci stacji paliw ustalono w oparciu o wartości użytkowe pojedynczych stacji stosując metodę zdyskontowanych przepływów finansowych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych na okres 5 lat, przygotowanych w oparciu o projekcje budżetowe na rok 2017 (w roku 2015: na rok 2016) oraz plan wpływów i wypływów środków pieniężnych w latach następnych w oparciu o strategię rozwoju do roku 2020. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Średni ważony koszt kapitału WACC netto według struktury finansowania dla spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. przyjęto na poziomie 8,22% (w roku 2015: 7,3%). 

Obliczenie wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

 • marża brutto, która bazuje na średnich wartościach marż jednostkowych w okresie poprzedzającym okres budżetowy (przyjęto średni wzrost marży w stosunku do roku poprzedzającego o 4,5%),
 • stopy dyskontowe, które odzwierciedlają ryzyka typowe dla ośrodka generującego przepływy pieniężne (przyjęto medianę kwotowań 5 letnich obligacji w PLN z listopada 2015 roku wg Reuters,
 • wolumeny bazujące na dynamice wzrostu konsumpcji paliw (założono wzrost o 11%),
 • udział w rynku w okresie budżetowym (przyjęto stabilny udział w rynku),
 • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres budżetowy, która bazuje na ilościowej prognozie dynamiki konsumpcji paliw w Polsce w latach 2014 – 2020 opartej na raportach POPiHN, GUS, NBP i JBC w przypadku benzyn i na konsensusie prognoz rynkowych PKB. W przypadku oleju napędowego wykorzystano również konsensus prognoz rynkowych PKB i jego składowych z różnych źródeł (IBNGR, BZWBK, MILLENIUM, NBP, MG, EBOIR, WFM, OECD, KE, ERSTE GROUP).

13.1.2  Wartość firmy segmentu produkcji i handlu

Wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne, co przedstawia poniższa tabela:

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wartość firmy powstała przy nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o.:
- hurtowa sprzedaż paliw LPG 10.009 10.009
- sieci stacji paliw (ESSO, Slovnaft Polska) 33.691 33.691
Razem 43.700 43.700
Wartość firmy powstała w wyniku nabycia pozostałych jednostek 1.862 1.862
Razem wartość firmy 45.562 45.562

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których alokowana była wartość firmy i testy te nie wykazały konieczności dokonywania odpisów.

Grupa określa możliwą do odzyskania wartość ośrodków wypracowujących środki pieniężne na podstawie wartości użytkowej, obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych na okres 5 lat. Wartość rezydualna dla zdyskontowanych przepływów pieniężnych została obliczona w oparciu o wzór renty wieczystej ze wzrostem. Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla średni ważony koszt kapitału WACC (ang. „Weighted Average Cost of Capital”) netto na poziomie 8,22 % (w roku 2015: 7,3%). 

Najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na szacunek wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne były: marża brutto, stopa dyskonta, prognoza wolumenów, założenia dotyczące udziału w rynku w okresie budżetowym oraz szacowana stopa wzrostu po okresie prognozy.

W przekonaniu Grupy żadna racjonalna zmiana kluczowych parametrów określonych powyżej nie spowoduje utraty wartości firmy.

13.1.3 Pozostałe aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu
Patenty, znaki towarowe, koncesje i licencje Pozostałe Aktywa niematerialne w realizacji Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2016
197.907 36.297 18.855 253.059
Zakup - 198 6.962 7.160
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 7.679 895 (8.574) -
Koszty finansowania zewnętrznego - - 65 65
Pozostałe (240) (306) - (546)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2016
205.346 37.084 17.308 259.738
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2016
100.883 13.944 - 114.827
Amortyzacja 10.428 1.172 - 11.600
Pozostałe (56) (141) - (197)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2016
111.255 14.975 - 126.230
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2016
7 25 9.033 9.065
Utworzenie - - - -
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - -
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2016
7 25 9.033 9.065
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2016
94.084 22.084 8.275 124.443
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2015
192.477 43.953 12.804 249.234
Zakup - 84 12.145 12.229
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 5.721 393 (6.114) -
Koszty finansowania zewnętrznego - - 52 52
Zbycie (154) (7.768) (1) (30) (7.952)
Pozostałe (137) (365) (2) (504)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2015
197.907 36.297 18.855 253.059
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2015
91.219 13.304 - 104.523
Amortyzacja 9.816 1.237 - 11.053
Zbycie (152) (606) - (758)
Pozostałe - 9 - 9
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2015
100.883 13.944 - 114.827
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2015
7 8 9.033 9.048
Utworzenie - 17 - 17
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - -
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2015
7 25 9.033 9.065
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2015
97.017 22.328 9.822 129.167

(1) W tym likwidacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) w kwocie 7.163 tys. zł, zużytych na własne potrzeby.

Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu obejmują licencje dotyczące procesów technologicznych, w tym licencje na korzystanie z rozwiązań technologicznych używanych w rafinerii, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie oraz obrót paliwami, licencje na programy komputerowe, patenty, znaki towarowe oraz nabyte prawa do emisji dwutlenku węgla CO2.

13.2 Aktywa trwałe segmentu wydobywczego

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego
13.2.1 396.670 462.126
Rzeczowe aktywa trwałe 55.624 118.759
Aktywa niematerialne 341.046 343.367
Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego
13.2.2 2.098.270 2.316.381
Rzeczowe aktywa trwałe 1.966.931 2.182.903
Aktywa niematerialne 131.339 133.478
Pozostałe aktywa trwałe 13.2.3 376.851 434.554
Rzeczowe aktywa trwałe 367.405 421.709
Aktywa niematerialne 9.446 12.845
Razem aktywa trwałe segmentu wydobywczego   2.871.791 3.213.061
w tym:
     Rzeczowe aktywa trwałe 2.389.960 2.723.371
     Aktywa niematerialne 481.831 489.690

13.2.1 Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
    Nota Rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa niematerialne związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem 
Polska Polska Norwegia Litwa
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2016
  167.756 9.878 467.240 10.211 655.085
Zakup 1.692 361 51.951 (2) - 54.004
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 43.627 389 44.016
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.4 (1.904) (1) (940) (1) (133.063) (3) - (135.907)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2016
  167.544 9.299 429.755 10.600 617.198
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2016
- 8.046 - - 8.046
Amortyzacja - 1.627 - - 1.627
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.4 - (705) (1) - - (705)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2016
  - 8.968 - - 8.968
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2016
  48.997 235 125.470 10.211 184.913
Utworzenie 9.4 64.827 (1) - 73.364 (4) - 138.191
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 10.942 389 11.331
Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.4 (1.904) (1) (235) (1) (120.736) (3) - (122.875)
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2016
  111.920 - 89.040 10.600 211.560
             
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2016
  55.624 331 340.715 - 396.670

(1) Nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów obszarów: Słupsk (decyzja o zaniechaniu inwestycji) oraz Gaz Południe (odpis nakładów na badania sejsmiczne w kwocie 64.785 tys. zł).
(2) W tym nakłady na aktywa Sleipner (18.731 tys. zł) oraz Heimdal (31.206 tys. zł).
(3) Skapitalizowane nakłady związane z koncesjami PL643 oraz PL655 (wpływ na wynik Grupy w kwocie 12.327 tys. zł).
(4) W tym aktywa związane ze złożem Utgard (dawniej Alfa Central) w kwocie 67.615 tys. zł oraz koncesja PL797 w kwocie 5.749 tys. zł.

    Nota Rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem
i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
Aktywa niematerialne związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem 
Polska Polska Norwegia Litwa
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2015
  91.930 13.012 314.806 10.213 429.961
Zakup 27.372 15 8.100 - 35.487
Nabycie aktywów Sleipner - - 188.471 (4) - 188.471
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (29.291) (2) (29.293)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 60.577 (1) - - - 60.577
Spisanie nakładów związanych z zaniechaniem inwestycji 9.4 (12.123) (2) (3.149) (2) (14.846) (5) - (30.118)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2015
  167.756 9.878 467.240 10.211 655.085
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2015
  - 7.277 - - 7.277
Amortyzacja - 3.663 - - 3.663
Spisanie nakładów związanych z zaniechaniem inwestycji 9.4 - (2.894) (2) - - (2.894)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2015
  - 8.046 - - 8.046
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2015
  47.161 - 134.078 - 181.239
Utworzenie 9.4 1.836 (3) 235 (3) - 10.027 (6) 12.098
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (8.608) 184 (8.424)
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - -
Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2015
  48.997 235 125.470 10.211 184.913
             
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2015
  118.759 1.597 341.770 - 462.126

(1) Dotyczy prac na obszarach koncesyjnych: Gaz Południe, Gotlandia, Łeba, Rozewie, które zgodnie z decyzją kierownictwa w segmencie wydobywczym, będę kontynuowane w roku 2016. Dla koncesji Łeba i Rozewie zostały złożone wnioski o przekształcenie w koncesje łączne, tj. koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
(2) Nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów obszaru Sambia E (wpływ na wynik Grupy w kwocie 12.378 tys. zł).
(3) Aktywa związane z obszarem Słupsk (wpływ na wynik Grupy 2.071 tys. zł).
(4) Licencje Utgard (dawniej Alfa Sentral) i PL046 nabyte w ramach pakietu aktywów Sleipner w Norwegii (transakcję szerzej opisano w nocie 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015).
(5) Nakłady związane z aktywami Heimdal na licencji Fulla (PL362 i PL035B) oraz PL503.
(6) Nakłady na badania sejsmiczne.

Grupa zalicza rzeczowe aktywa trwałe do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu, gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania odkrytych zasobów.

Informacja dotycząca utraty wartości aktywów pola gazowego Sleipner w Norwegii

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości będącego w fazie przygotowania do zagospodarowania złoża Utgard (dawniej Alfa Sentral). Test przeprowadzono z wykorzystaniem tych samych założeń, jak dla aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, przyjmując iż:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji, 
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 7,63% po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii), 
 • wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie z prognozami operatorów danego złoża.

Zastosowano następujące założenia cenowe: 

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy):

 • na lata 2017 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 
 • od roku 2020 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji; 

- dla gazu ziemnego w p/th (pence/thermal units):

 • na lata 2017 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, a od roku 2020 przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji.

Przyjęty na potrzeby testu na utratę wartości kurs USD/NOK jest kursem krzyżowym skalkulowany na podstawie krzywych forward dla par walutowych EUR/USD oraz EUR/NOK.

Przeprowadzona weryfikacja wartości odzyskiwalnej wykazała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość tych aktywów w kwocie 67.615 tys. zł (143.100 tys. NOK), patrz nota 9.4.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów złoża Utgard. W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testu przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15%. Poniżej przedstawiono szacowane zmiany odnośnie poziomu odpisy aktualizującego na zmianę kluczowych założeń:

Czynnik Zmiana Wpływ na poziom odpisów aktualizujących w tys. zł 
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 49.618 - 47.498
wolumen produkcji +/- 15% 38.292 - 38.291
kurs USD/NOK +/- 15% 41.242 - 41.240
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. - 4.914 5.052
13.2.2 Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego
    Nota Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem
Polska Norwegia Razem Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2016   - 1.452.412 1.452.412 1.384.677 1.497.203 636.138 3.518.018 4.970.430
Zakup - 12.026 (1) 12.026 213.183 (2) 46.259 (5) 78 259.520 271.546
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 127.705 127.705 - 146.438 24.252 170.690 298.395
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego - - - (2.921) (87.911) (389) (91.221) (91.221)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - 58.549 (3) - - 58.549 58.549
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji - - - (3.257) (4) - - (3.257) (3.257)
Pozostałe - - - 215 1.383 (321) 1.277 1.277
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2016   - 1.592.143 1.592.143 1.650.446 1.603.372 659.758 3.913.576 5.505.719
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2016   - - - 398.384 310.265 258.063 966.712 966.712
Amortyzacja - - - 38.806 471.819 25.061 535.686 535.686
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - 44.877 10.113 54.990 54.990
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - 27.061 (3) - - 27.061 27.061
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.4 - - - (3.257) (4) - - (3.257) (3.257)
Pozostałe - - - (35) - (310) (345) (345)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2016   - - - 460.959 826.961 292.927 1.580.847 1.580.847
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2016   - 1.452.412 1.452.412 - 40.627 194.298 234.925 1.687.337
Utworzenie 9.4 - - - - - 12.437 (7) 12.437 12.437
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 127.341 127.341 - 3.874 7.462 11.336 138.677
Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.4 - - - - (4.357) (6) (7.492) (8) (11.849) (11.849)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2016   - 1.579.753 1.579.753 - 40.144 206.705 246.849 1.826.602
                   
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016   - 12.390 12.390 1.189.487 736.267 160.126 2.085.880 2.098.270

(1) Nakłady na złoże YME.
(2) Nakłady na zagospodarowanie złoża B-8 w kwocie 212.412 tys. zł oraz złoża B-3 w kwocie 771 tys. zł.
(3) Podmorski gazociąg ze złoża B-3.
(4) Nakłady związane z obszarem Piła (bez wpływu na wynik Grupy).
(5) Nakłady na aktywa Sleipner (42.495 tys. zł) oraz Heimdal (3.565 tys. zł).
(6) Nakłady na aktywa Heimdal.
(7) Infrastruktura wydobywcza na złożach: Auksoras, Vėžaičiai, Kretinga, Ablinga oraz Liziai.
(8) Złoże Girkaliai.

 Nota Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem
Polska Norwegia Razem Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2015   578.046 1.535.085 2.113.131 512.840 582.851 628.336 1.724.027 3.837.158
Zakup 304.332 (1) - 304.332 2.194 3.903 8.290 14.387 318.719
Nabycie aktywów Sleipner - - - - 394.956 (5) - 394.956 394.956
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (84.158) (84.158) - (87.469) 48 (87.421) (171.579)
Utworzenie aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego - - - - 605.423 (4) - 605.423 605.423
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 10.054 1.485 11.539 (304) 5.480 (250) 4.926 16.465
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 30.857 (2) - 30.857 - - - - 30.857
Przeklasyfikowanie aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na aktywa produkcyjne (865.348) (3) - (865.348) 865.348 (3) - - 865.348 -
Przeklasyfikowanie do aktywów trwałych (lub grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży (45.011) (4) - (45.011) - - - - (45.011)
Rozwiązanie aktywa z tytułu likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 26.1 (2.750) - (2.750) - - - - (2.750)
Pozostałe (10.180) - (10.180) 4.599 (7.941) (286) (3.628) (13.808)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2015   - 1.452.412 1.452.412 1.384.677 1.497.203 636.138 3.518.018 4.970.430
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2015   55.696 - 55.696 317.301 199.741 220.384 737.426 793.122
Amortyzacja 2.427 - 2.427 23.104 129.831 37.320 190.255 192.682
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - (19.307) 645 (18.662) (18.662)
Przeklasyfikowanie aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na aktywa produkcyjne (58.123) (3) - (58.123) 58.123 (3) - - 58.123 -
Pozostałe - - - (144) - (286) (430) (430)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2015   - - - 398.384 310.265 258.063 966.712 966.712
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2015   - 1.535.085 1.535.085 - 43.415 134.509 177.924 1.713.009
Utworzenie 9.4 - 1.485 1.485 - - 58.733 (6)  58.733 60.218
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (84.158) (84.158) - (2.786) 1.056 (1.730) (85.888)
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - (2) - (2) (2)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2015   - 1.452.412 1.452.412 - 40.627 194.298 234.925 1.687.337
                   
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2015   - - - 986.293 1.146.311 183.777 2.316.381 2.316.381

(1) Nakłady na złoże B-8 (przebudowa platformy, infrastruktury przesyłowej i odwiertów zawadniających).
(2) Dotyczy zaliczek inwestycyjnych na nakłady związane z zagospodarowaniem złoża B-8.
(3) Reklasyfikacja nakładów w związku z uruchomieniem eksploatacji ze złoża B-8.
(4) W związku ze zmianą koncepcji technicznej przebudowy platformy wiertniczej „Petrobaltic” na centrum produkcyjne na złożu B-8, Grupa dokonała reklasyfikacji aktywów na zagospodarowanie złoża związanych z tym projektem do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (patrz nota 17). Aktywa te, stanowiły wartość poniesionych przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. nakładów na elementy nóg rurowych platformy, które zostały objęte odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 36.634 tys. zł (patrz nota 9.4) i zakwalifikowane do aktywów trwałych (lub grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży w wartości 8.377 tys. zł, stanowiącej w ocenie Zarządu, możliwą do uzyskania cenę sprzedaży netto nóg rurowych (zgodnie z analizą przez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A. aktualnych cen u dostawców stali na rynku krajowym oraz zagranicznym).
(5) Nabycie pakietu aktywów Sleipner w Norwegii (transakcję szerzej opisano w nocie 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015).
(6) Aktywa związane ze złożami Kretinga, Nausodis, Girkalai, Vezaiciai, Liziai i Ablinnga.

Informacja na temat testów na utratę wartości aktywów złoża B-8 na Morzu Bałtyckim

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak również na dzień 31 grudnia 2015 roku  Grupa przeprowadzała testy na utratę wartości aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu B-8.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej testowanych aktywów były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji, 
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 10,07% (2015: 9,70 %) po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 19%, 
 • wolumeny produkcji zgodne z niezależnym raportem złożowym przygotowanym przez Miller & Lents z uwzględnieniem aktualnej informacji geologicznej, 
 • wolumeny sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie z aktualnymi prognozami dotyczącymi złoża B-8.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2016 roku przyjęto następujące założenia cenowe: 

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent)

 • na lata 2017 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 
 • od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2015 założenia były następujące:

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):

 • na lata 2016 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 
 • od roku 2020 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji. 

Przeprowadzone testy aktywów związanych z zagospodarowaniem złoża B-8 nie wykazały konieczności rozpoznania odpisu aktualizującego, który miałyby obniżyć ich wartość.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów związanych z tym złożem. Z uwagi na powyższe Grupa wskazuje na szereg niepewności co do wysokości realizacji aktywów dotyczących między innymi:

 • wahań rynkowych cen ropy naftowej,
 • przyjętych szacunków nakładów inwestycyjnych dotyczących umów niezakontraktowanych,
 • wartości zobowiązań rekultywacyjnych,
 • zmienności kursów walut PLN/USD,
 • stóp dyskontowych.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów, przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/-15%, wolumen produkcji +/-15%, kurs USD/PLN +/-15%, stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

Szacowane zmiany na zmianę kluczowych założeń pozostają bez wpływu na poziom odpisów aktualizujących aktywów, związanych ze złożem B-8.

Informacja na temat realizacji projektu zagospodarowania złoża YME w Norwegii

W związku ze znaczącymi opóźnieniami w realizacji projektu YME, przekroczeniem zakładanych nakładów inwestycyjnych i wadliwością platformy MOPU (ang. Mobile Offshore Production Unit) przeznaczonej do eksploatacji złoża, Grupa dokonywała w poprzednich latach odpisów aktualizujących wartość aktywów YME aż do pełnego odpisania całości nakładów inwestycyjnych związanych z tym projektem w 2014 roku.

Dnia 22 sierpnia 2016 roku partnerzy YME zakończyli operacje usuwania wadliwej platformy MOPU ze złoża, na które partnerzy konsorcjum (Grupa posiada 20% udział w projekcie) pozyskali środki finansowe w ramach porozumienia zawartego z dostawcą platformy (patrz nota 26.1). Poziom spodziewanych, w większości już zakontraktowanych dalszych kosztów związanych z  porozumieniem został odzwierciedlony w niniejszym sprawozdaniu finansowym poprzez zaktualizowanie stosownych rezerw według aktualnej najlepszej wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania (patrz nota 26.1).

12 grudnia 2016 roku partnerzy konsorcjum poparli uchwałę o kontynuacji prac nad dalszym rozwojem złoża i opracowaniem dokumentacji inwestorskiej FEED (Front-End Engineering Design) celem przygotowania zrewidowanego Planu jego zagospodarowania. Zrewidowany plan zagospodarowania złoża  ma zostać zatwierdzony przez norweskie władze do końca 2017 roku.

Ze względu na charakter obowiązującej umowy Joint Operating Agreement pomiędzy partnerami projektu YME oraz w związku z gwarancjami wystawionymi przez LOTOS Petrobaltic S.A. dla rządu norweskiego za działania spółki LOTOS E&P Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym Grupa uwzględnia konieczność ponoszenia dalszych nakładów inwestycyjnych na złoże YME oraz dokonania aktualizacji wartości oczekiwanych kosztów związanych z likwidacją, w szczególności po przygotowaniu zrewidowanego planu zagospodarowania złoża oraz dokonaniu wyboru koncepcji likwidacji złoża YME i uzyskaniu stosownych akceptacji przez władze norweskie dla przyjętych planów. Wstępnie zakłada się, iż po rozpoczęciu produkcji na podstawie przygotowywanego zrewidowanego planu zagospodarowania złoża w 2019 roku, proces likwidacji YME nastąpi w latach 2028-2032.

W ocenie LOTOS E&P Norge AS, wartość wykazanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym rezerwy na likwidację infrastruktury związanej ze złożem YME (patrz nota 26.1), odzwierciedla niezbędny poziom zaangażowania Grupy w fazie ewentualnej realizacji scenariusza pełnej likwidacji infrastruktury do 2032 roku. Jest to konsekwencja realizowanej aktualnie fazy opracowywania zrewidowanego planu zagospodarowania oraz planu likwidacji infrastruktury związanej ze złożem YME, przyjętych przez konsorcjum głosami większości konsorcjantów i odzwierciedlonej w zatwierdzanym budżecie projektu, uwzględniając jednocześnie obniżenie szacunku kosztów likwidacji w latach 2028-2032, o część budżetu warunkowego w związku z rynkowym obniżeniem poziomu kosztów usług serwisowych dla tego typu prac w Norwegii na skutek spadków rynkowych cen węglowodorów i brakiem aktualnych prognoz mogących wskazywać na możliwość ich istotnych zmian w analizowanej przyszłości.

Ze względu na dokonane odpisy aktualizujące wartość nakładów inwestycyjnych na złoże YME oraz poniesione straty i uzyskane z tego tytułu korzyści podatkowe możliwe do rozliczenia w przyszłości, na dzień 31 grudnia 2016 roku, Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Łączna kwota aktywów podatkowych związanego z działalnością Grupy w Norwegii wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku 523 mln zł. Biorąc pod uwagę norweskie przepisy podatkowe, które nie ograniczają czasowo realizacji uzyskanych wcześniej korzyści podatkowych możliwych do rozliczenia w przyszłości, a także działalności Grupy na złożach produkcyjnych pola gazowego Sleipner oraz morskiej kopalni gazu ziemnego i kondensatu Heimdal, z których Grupa osiąga przychody, Zarząd uważa, iż rozpoznane na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są w pełni realizowalne w wartości wykazanej w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacja na temat testów na utratę wartości aktywów produkcyjnych morskiej kopalni gazu ziemnego i kondensatu Heimdal oraz aktywów pola gazowego Sleipner w Norwegii 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości. aktywów wydobywczych dla poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ze złóż produkcyjnych obszaru Heimdal oraz Sleipner. Na dzień 31 grudnia 2015 roku  przeprowadzone testy dotyczyły złóż Heimdal, i również nie wykazały konieczności rozpoznania odpisu aktualizującego, który miałby obniżyć ich wartość.

Norweskie aktywa produkcyjne testowano ustalając ich wartość odzyskiwalną na poziomie wartości godziwej oszacowanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji, 
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 7,63% (2015: 7,33%) po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii), 
 • wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie z prognozami operatorów danego złoża.

Na potrzeby testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku przyjęto następujące założenia cenowe: 

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy):

 • na lata 2017 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 
 • od roku 2020 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji; 

- dla gazu ziemnego w p/th (pence/thermal units):

 • na lata 2017 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, a od roku 2020 przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji. 

Natomiast na potrzeby szacunków dla testów przeprowadzanych na dzień 31 grudnia 2015 założenia były następujące:

- dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy):

 • na lata 2016 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, 
 • od roku 2020 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji;

- dla gazu ziemnego w p/th (pence/thermal units):

 • na lata 2016 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy, a od roku 2020 przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji.

Przyjęty na potrzeby testów na utratę wartości kurs USD/NOK jest kursem krzyżowym skalkulowany na podstawie krzywych forward dla par walutowych EUR/USD oraz EUR/NOK.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów LOTOS E&P Norge.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15%.

Poniżej przedstawiono szacowane zmiany poziomu potencjalnych odpisów aktualizujących testowane aktywa obszaru Heimdal i Sleipner na zmianę kluczowych założeń:

Czynnik Zmiana Wpływ na poziom odpisów aktualizujących w tys. zł
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 22.626 - 14.858
wolumen produkcji +/- 15% 22.009 - 13.806
kurs USD/NOK +/- 15% 22.549 - 14.729
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. - 12.895
Informacja na temat testów na utratę wartości lądowych kopalń węglowodorów na Litwie

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości złóż i infrastruktury wydobywczej na Litwie, na dzień 31 grudnia 2016 roku, dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów produkcyjnych związanych ze złożem Kretinga w wysokości 119 tys. zł oraz odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych infrastruktury wydobywczej związanej ze złożami: Auksoras, Vėžaičiai, Kretinga, Ablinga oraz Liziai w łącznej kwocie 12.318 tys. zł, patrz nota 9.4.

W wyniku przeprowadzonych testów, na dzień 31 grudnia 2015 roku, dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów wydobywczych związanych ze złożami: Kretinga, Nausodis, Girkalai, Vezaiciai oraz Liziai w wysokości 52.419 tys. zł oraz odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych infrastruktury wydobywczej związanej ze złożami Ablinga oraz Liziai w łącznej kwocie 6.314 tys. zł, patrz nota 9.4.

Grupa ustala wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie ich wartości użytkowej oszacowanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwanej testowanych aktywów na Litwie były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 9,0% (2015: 10,1%),
 • wolumeny produkcji zgodne z niezależnym raportem złożowym przygotowanym przez Miller & Lents z uwzględnieniem aktualnej informacji geologicznej,
 • poziom nakładów inwestycyjnych odpowiada prognozowanej wielkości produkcji.

Na potrzeby szacunków wykonanych w 2016 roku przyjęto następujące założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy):

 • na lata 2017 – 2022 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2023 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2022 skorygowany o indeks inflacji.

Założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy) na potrzeby szacunków na dzień 31 grudnia 2015 były następujące:

 • na lata 2016 – 2019 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2020 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2019 skorygowany o indeks inflacji.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/EUR +/- 15%, stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowane zmiany odnośnie poziomu odpisów aktualizujących wartość ww. aktywów litewskich na zmianę kluczowych założeń:

Czynnik Zmiana Wpływ na poziom odpisów aktualizujących w tys. zł
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 28.796 -41.861
wolumen produkcji +/- 15% 22.631 -33.810
kurs USD/EUR +/- 15% 17.532 -30.960
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. -7 601 -
Aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego

Grupa w ramach aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego wykazuje aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego amortyzowanych metodą naturalną. Aktywa te ujmowane są równolegle z tworzeniem i aktualizacją rezerw  na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego.

   Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem 
Polska Norwegia  Razem Polska  Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2016
- 122.783 122.783 108.129 829.806 2.042 939.977 1.062.760
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego - - - (2.921) (87.911) (389) (91.221) (91.221)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 12.109 12.109 - 79.179 73 79.252 91.361
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - 2.223 (1) - - 2.223 2.223
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2016
- 134.892 134.892 107.431 821.074 1.726 930.231 1.065.123
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2016
- - - 76.568 124.010 1.341 201.919 201.919
Amortyzacja - - - 1.339 261.606 185 263.130 263.130
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - 20.148 53 20.201 20.201
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - 2.223 (1) - - 2.223 2.223
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2016
- - - 80.130 405.764 1.579 487.473 487.473
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2016
- 122.783 122.783 - 32.029 - 32.029 154.812
Utworzenie - - - - - - - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 12.109 12.109 - 3.100 - 3.100 15.209
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - (1.950) - (1.950) (1.950)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2016
- 134.892 134.892 - 33.179 - 33.179 168.071
                 
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2016
- - - 27.301 382.131 147 409.579 409.579

(1)  Podmorski gazociąg ze złoża B-3.

   Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem 
Polska Norwegia Razem Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2015 28.571 129.699 158.270 72.558 266.534 2.298 341.390 499.660
Utworzenie - - - - 605.423 (2) - 605.423 605.423
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 10.054 1.485 11.539 (304) 5.480 (250) 4.926 16.465
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (8.401) (8.401) - (47.631) (6) (47.637) (56.038)
Rozwiązanie aktywa z tytułu likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (2.750) - (2.750) - - - - (2.750)
Przeklasyfikowanie aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na aktywa produkcyjne (35.875) (1) - (35.875) 35.875 (1) - - 35.875 -
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2015 - 122.783 122.783 108.129 829.806 2.042 939.977 1.062.760
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2015 3.998 - 3.998 72.217 90.069 942 163.228 167.226
Amortyzacja 316 - 316 37 41.810 393 42.240 42.556
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - (7.869) 6 (7.863) (7.863)
Przeklasyfikowanie aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na aktywa produkcyjne (4.314) (1) - (4.314) 4.314 (1) - - 4.314 -
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2015 - - - 76.568 124.010 1.341 201.919 201.919
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2015 - 129.699 129.699 - - - - 129.699
Utworzenie - 1.485 1.485 - - - - 1.485
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (8.401) (8.401) - (1.684) - (1.684) (10.085)
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - 33.713 - 33.713 33.713
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2015 - 122.783 122.783 - 32.029 - 32.029 154.812
                 
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2015 - - - 31.561 673.767 701 706.029 706.029

(1) Reklasyfikacja nakładów w związku z uruchomieniem eksploatacji ze złoża B-8.
(2) Nabycie pakietu aktywów Sleipner w Norwegii (transakcję szerzej opisano w nocie 13.1.3 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015).

13.2.3 Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego
Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Aktywa niematerialne Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2016
11.417 96.386 84.614 539.132 15.072 29.495 776.116
Zakup - - 255 11.644 12.295 187 24.381
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy - - 136 10.604 (10.740) - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 66 775 12.806 29 1.721 15.397
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - (42.408) (1) (16.141) (1) - - - (58.549)
Zbycie - (13) (461) (13.772) - (269) (14.515)
Pozostałe - (885) (33) - (1.381) (2) (2.301)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2016
11.417 53.146 69.145 560.414 15.275 31.132 740.529
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2016
3.863 34.391 45.535 235.098 - 16.650 335.537
Amortyzacja 277 2.291 4.012 33.698 - 4.421 44.699
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 16 555 11.209 - 886 12.666
Przeklasyfikowanie aktywów rafineryjnych i pozostałych na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - (16.464) (1) (10.597) (1) - - - (27.061)
Zbycie - (12) (356) (7.235) - (269) (7.872)
Pozostałe - (152) (3) - - (2) (157)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2016
4.140 20.070 39.146 272.770 - 21.686 357.812
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2016
- - 562 5.343 120 - 6.025
Utworzenie 4 21 12 5.374 (2) - - 5.411
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 19 277 9 - 305
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - (5.875) - - (5.875)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2016
4 21 593 5.119 129 - 5.866
               
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2016
7.273 33.055 29.406 282.525 15.146 9.446 376.851

(1)  Podmorski gazociąg ze złoża B-3.
(2)  W tym statki w kwocie 5.333 tys. zł, patrz nota 9.4.

Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Aktywa niematerialne Razem
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2015
11.417 98.072 79.528 493.182 108.236 30.542 820.977
Zakup - - 1.287 252 30.466 136 32.141
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy - 407 3.010 29.026 (32.443) - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 2 987 17.178 93 (1.158) 17.102
Szacunek kosztów demontażu, rekultywacji terenu i usunięcia zanieczyszczeń - (2.095) (142) - - - (2.237)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - - (30.857) (1) - (30.857)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego - - - - (60.577) (2) - (60.577)
Zbycie - - (43) (506) - (22) (571)
Pozostałe - - (13) - 154 (3) 138
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2015
11.417 96.386 84.614 539.132 15.072 29.495 776.116
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2015
3.586 29.375 40.114 182.528 - 12.584 268.187
Amortyzacja 277 5.014 4.764 38.991 - 4.575 53.621
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 2 707 14.080 - (485) 14.304
Zbycie - - (37) (501) - (21) (559)
Pozostałe - - (13) - - (3) (16)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2015
3.863 34.391 45.535 235.098 - 16.650 335.537
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
1 stycznia 2015
- - 300 1.098 - - 1.398
Utworzenie - - 255 (3) 4.127 (3) 117 (3) - 4.499
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 7 118 3 - 128
Wykorzystanie/Rozwiązanie - - - - - - -
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
31 grudnia 2015
- - 562 5.343 120 - 6.025
               
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2015
7.554 61.995 38.517 298.691 14.952 12.845 434.554

(1) Dotyczy zaliczek inwestycyjnych na nakłady związane z zagospodarowaniem złoża B-8.
(2) Dotyczy prac na obszarach koncesyjnych Gaz Południe, Gotlandia, Łeba, Rozewie, które zgodnie z decyzją kierownictwa w segmencie wydobywczym, będę kontynuowane w roku 2016. Dla koncesji Łeba i Rozewie zostały złożone wnioski o przekształcenie w koncesje łączne, tj. koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
(3) Statki.

Do pozostałych rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych segmentu wydobywczego należą między innymi statki oraz wielozadaniowa mobilna platforma wiertnicza.

13.3 Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych

    Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie leasingu finansowego
31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wartość księgowa brutto 312.277 334.209
Skumulowane umorzenie 103.644 93.403
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 800 -
Wartość księgowa netto 207.833 240.806

Grupa na podstawie umów leasingu finansowego użytkuje głównie aktywa związane z taborem kolejowym (segment produkcji i handlu), patrz też nota 23.4.

Alokacja amortyzacji 2016 2015
Koszt własny sprzedaży 936.303 611.832
Koszty sprzedaży 87.474 68.769
Koszty ogólnego zarządu 35.628 38.722
Zmiana stanu produktów oraz korekta kosztu własnego 8.489 (4.755)
Razem 1.067.894 714.568

W roku 2016 w wartości rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy oraz aktywów niematerialnych w realizacji Grupa aktywowała kwotę 4.840 tys. zł kosztów finansowych (w roku 2015: 1.383 tys. zł), patrz noty 13.1.1 oraz 13.1.3. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy oraz aktywów niematerialnych w realizacji wynosiła 13.084 tys. zł (31 grudnia 2015: 5.164 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy wynosiła 6.232.650 tys. zł (31 grudnia 2015: 6.538.480 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umowne Grupy dotyczące nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne wynosiły ogółem 1.366.651 tys. zł (31 grudnia 2015: 1.773.814 tys. zł) i związane były głównie z projektem instalacji opóźnionego koksowania (Projekt EFRA), realizacją projektu zagospodarowania złoża B-8 (Projekt B8), a także rozbudową Rafinerii o instalację Węzła Odzysku Wodoru (WOW) oraz sieci stacji paliw.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz