Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

31. Informacje o podmiotach powiązanych

Pobierz XLS(47 KB)

31.1 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, w których Grupa posiada udziały

 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 2016 2015
Sprzedaż 209.926 200.263
Zakupy 43 117
Nota 31 grudnia 2016  31 grudnia 2015
Należności 16  16.149 12.219
Zobowiązania  188 -

W roku 2016 i 2015 Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. głównie z tytułu sprzedaży paliwa lotniczego. Łączna wartość tych transakcji w roku 2016 wynosiła 209.710 tys. zł (w 2015 roku: 198.816 tys. zł). Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo nierozliczonych należności z tytułu powyższych transakcji wynosiło 16.141 tys. zł (31 grudnia 2015: 12.219 tys. zł).

Podstawowe informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć, w których Grupa posiada udziały wykazano w nocie 14.

31.2 Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A. W latach 2015 i 2016 nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Skarbem Państwa.

31.3 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W roku 2016 i 2015 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie sprzedaży paliw, sprzedaży i zakupu usług magazynowania, sprzedaży i zakupu usług transportowych, zakupu energii, gazu ziemnego oraz innych paliw.

2016 2015
Sprzedaż 370.118 335.843
Zakupy 1.237.567 1.757.779
  31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Należności 28.894 27.859
Zobowiązania 247.109 130.356

31.4 Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu
oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
2016 2015
Zarząd
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 1.493 1.183
Zarząd - jednostki zależne (1)
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 2.986 3.631
Rada Nadzorcza
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) 338 252
Razem (2) 4.817 5.066
Pozostałe świadczenia pracownicze  31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zarząd
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia  334 654
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej (3)  77 311
Razem  411 965

(1) Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych.
(2) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
(3) Zgodnie z ustawą o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).

W roku 2016 i 2015 Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

W latach 2015 i 2016, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

31.5 Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej

Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej
(za wyjątkiem członków Zarządu Spółki)
2016 2015
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia), w tym:  33.660 26.032
     - wypłacona nagroda roczna  7.377 (1) 3.339 (2)
     - wypłacona nagroda jubileuszowa  572 777
Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 11.483 11.903
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 8.972 7.171
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze 5 26
Razem 20.460 19.100

(1) Wypłacone w 2016 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2015.
(2) Wypłacone w 2015 roku wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2014.

W roku 2016 i 2015 Grupa nie udzielała członkom głównej kadry kierowniczej pożyczek.

31.6 Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2016 Grupa przeprowadziła transakcje ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy a dotyczyły głównie zakupu ubezpieczeń cywilno-prawnych i majątkowych w kwocie 9.935 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo z tytułu nierozliczonych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynosiło 792 tys. zł.

W okresie porównywalnym Grupa nie przeprowadzała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz