Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

9. Przychody i koszty

Pobierz XLS(67 KB)

9.1 Koszty według rodzaju

Nota 2016 2015
Amortyzacja 8 1.067.894 714.568
Zużycie materiałów i energii (1) 14.469.826 16.860.134
Usługi obce 1.503.922 1.434.003
Podatki i opłaty 456.771 408.976
Koszty świadczeń pracowniczych 9.2 688.968 685.254
Pozostałe koszty rodzajowe 247.721 222.462
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 859.861 1.336.113
Razem koszty według rodzaju   19.294.963 21.661.510
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (362.297) 331.484
Razem   18.932.666 21.992.994
w tym:
     Koszt własny sprzedaży 17.215.704 20.249.028
     Koszty sprzedaży 1.291.069 1.284.846
     Koszty ogólnego zarządu 425.893 459.120

(1) W tym kwota 2.720 tys. zł dodatnich różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ujętych w koszcie własnym sprzedaży (w roku 2015: 11.107 tys. zł dodatnich różnic kursowych), patrz nota 27.3.

9.2 Koszty świadczeń pracowniczych

Nota  2016  2015
Koszty bieżących wynagrodzeń 526.067 531.551
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 157.372 148.628
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń
po okresie zatrudnienia
25.2 5.529 5.075
Razem koszty świadczeń pracowniczych 9.1 688.968 685.254
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (2.394) (152)
Razem   686.574 685.102
w tym:
     Koszt własny sprzedaży 414.834 396.122
     Koszty sprzedaży 32.227 34.384
     Koszty ogólnego zarządu 239.513 254.596

9.3 Pozostałe przychody

Nota  2016 2015
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz świadectw pochodzenia
z kogeneracji energii (1)
13.216 5.215
Dotacje 26.2 5.724 7.353
Rezerwy: 59.587 -
     -  aktualizacja szacunku rezerwy na koszty likwidacji morskich kopalń
         ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach Heimdal
40.895 -
     -  aktualizacja szacunku rezerwy na koszty likwidacji morskich kopalń
         ropy naftowej i gazu ziemnego na złożu B-3
8.333 -
     -  aktualizacja rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności
        - umowa nabycia aktywów Sleipner
27.697 -
     -  aktualizacja szacunku rezerwy na przyszłe koszty usunięcia platformy
         MOPU ze złoża YME
(8.905) -
     -  rezerwy na pokrycie niedoboru uprawnień CO2 28.2 (8.731) -
     -  pozostałe rezerwy 298 -
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności 16.1 - 1.927
     -  odwrócenie odpisów - 10.021
     -  odpisy - (8.094)
Odszkodowania (2) 17.709 16.870
Zysk ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 2.834
Zwrot akcyzy 3.738 6.846
Pozostałe 7.091 7.246
Razem   107.065 48.291

(1) W tym sprzedaż świadectw pochodzenia z kogeneracji energii w kwocie 13.785 tys. zł (w roku 2015: 7.578 tys. zł). Wpływy pieniężne z tytułu ww. transakcji zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych.

(2) W roku 2016 głównie kwota 12.347 tys. zł (2015: 12.764 tys. zł) z tytułu kar za niezrealizowane gwarantowane umownie odbiory dostaw.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

9.4 Pozostałe koszty

Nota 2016 2015
Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych:   156.459 85.817
Odpisy z tytułu utraty wartości:   170.505 88.296
· aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej
  i gazu ziemnego:
13.2.1 138.118 12.098
     -  Polska: obszar Gaz Południe, w tym złoże B-21 64.754 -
     -  Polska: obszar Słupsk - 2.071
     -  Norwegia: koncesja PL797 5.749 -
     -  Norwega: aktywa związane ze złożem Utgard 67.615 -
     -  Litwa: koszty badań sejsmicznych - 10.027
· aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej
  i gazu ziemnego: Norwegia: złoże YME
13.2.2 - 1.485
· aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu
  ziemnego: Litwa: złoża Auksoras, Vėžaičiai, Kretinga, Ablinga
13.2.2 12.437 58.733
· aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych: 19.950 15.980
      -  stacje paliw 13.1.1 13.122 10.228
     -  statki 5.333 4.499
     -  pozostałe aktywa 1.495 1.253
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości:   (14.046) (2.479)
· aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: 13.2.2 (11.849) -
     -  Norwegia: aktywa Heimdal związane z wydobyciem (4.357) -
     -  Litwa: złoże Girkalai (7.492) -
· aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych: (2.197) (2.479)
     -  stacje paliw (2.041) (2.416)
     -  pozostałe aktywa (156) (63)
Strata z tytułu zaniechanych inwestycji   12.714 27.395
     -  Norwegia: licencje na poszukiwanie PL643, PL655 13.2.1 12.327 -
     -  Norwegia: obszar Heimdal (licencje Fulla - PL035B, PL362),
         licencja PL503
13.2.2 - 14.846
     -  Polska: obszar Sambia 13.2.1 - 12.378
     -  Polska: obszar Słupsk 13.2.1 73 -
     -  pozostałe aktywa 314 171
Strata z tytułu utraty wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży   - 36.634
Strata z tytułu utraty wartości należności: 16.1 1.554 -
     -  odpisy 3.489 -
     -  odwrócenie odpisów (1.935) -
Rezerwy:   - 16.072
     -  rezerwy na pokrycie niedoboru uprawnień CO2 28.2 - 1.059
     -  aktualizacja szacunku rezerwy na przyszłe koszty usunięcia
         platformy MOPU ze złoża YME
- 10.287
     -  pozostałe rezerwy - 4.726
Kary i odszkodowania   1.176 1.546
Szkody majątkowe związane z normalną działalnością   2.141 1.718
Koszty związane z Polską Fundacją Narodową (1)   29.019 -
Darowizny na cele społeczne   5.346 1.866
Koszty związane z VAT 30.1 39.365 160.909
Pozostałe   3.058 9.384
       
Razem   250.832 341.341

(1) Grupa LOTOS S.A., jako jeden z fundatorów utworzonej w 2016 roku Polskiej Fundacji Narodowej („PFN”,  KRS 0000655791) zobowiązana jest do corocznego przekazywania środków finansowych na cele działalności statutowej fundacji przez okres kolejnych 10 lat. Łączne zaangażowanie finansowe Spółki w działalność PFN zostało ustalone na poziomie zdyskontowanych przyszłych wpłat w kwocie 29.019 tys. zł. W dniu 30 grudnia 2016 roku Spółka dokonała zasilenia funduszu założycielskiego PFN w kwocie 5.000 tys. zł, natomiast pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązanie Spółki wynikające z zapisów statutu fundacji wynosi 24.019 tys. zł (z tego kwotę 5.000 tys. zł zaprezentowano w części krótkoterminowej, a 19.019 tys. zł w części długoterminowej zobowiązań finansowych, patrz nota 26).

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

9.5 Przychody finansowe

Nota 2016 2015
Dywidendy 2.435 1.120
Odsetki: 15.359 20.697
     -  od lokat 27.3 11.919 16.181
     -  od należności z tytułu dostaw i usług 27.3 2.290 2.847
     -  pozostałe 1.150 1.669
Różnice kursowe: 7.840 -
     -  od kredytów 27.3 (73.532) -
     -  z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 27.3 64.700 -
     -  od zrealizowanych transakcji w walutach obcych
         na rachunkach bankowych
27.3 12.165 -
     -  od obligacji wewnątrzgrupowych (1) 27.3 15.216 -
      -  od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych 27.3 (11.271) -
     -  pozostałe 562 -
Aktualizacja wartości aktywów finansowych: - 78.809
     -  wycena pochodnych instrumentów finansowych 27.3 - 290.447
     -  rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 27.3 - (211.638)
Pozostałe 1.043 11
Razem   26.677 100.637

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

9.6 Koszty finansowe

Nota 2016 2015
Odsetki: 241.152 284.148
     -  od kredytów 27.3 150.421 150.364
     -  od pożyczek 27.3 4.035 7.870
     -  od obligacji 27.3 4.145 3.819
     -  od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 27.3 20.808 10.152
     -  dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej,
        na rekultywację i pozostałych rezerw
26.1 49.127 22.202
     -  koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu
        świadczeń pracowniczych
25.1; 25.2 5.109 5.058
     -  od zobowiązań budżetowych 30.1 6.297 77.932
     -  pozostałe 1.210 6.751
Różnice kursowe: - 344.940
     -  od kredytów 27.3 - 175.425
     -  z przeliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych (1) 27.3 - 47.750
     -  od zrealizowanych transakcji w walutach obcych
        na rachunkach bankowych
27.3 - 108.419
     -  od obligacji, w tym od wewnątrzgrupowych (1) 27.3 - 41.975
     -  od depozytów, lokat i innych środków pieniężnych 27.3 - (29.309)
     -  pozostałe - 680
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: 33.511 -
     -  wycena pochodnych instrumentów finansowych 27.3 206.567 -
     -  rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 27.3 (173.056) -
Prowizje bankowe 19.145 20.978
Gwarancje bankowe 5.720 5.317
Odpis prowizji bankowych związanych z finansowaniem
projektu B8
- 29.212
Pozostałe 5.288 3.648
Razem 304.816 688.243

(1) Zgodnie z regulacjami MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” różnice kursowe dotyczące walutowych transakcji wewnątrzgrupowych ujmowane są w wyniku netto Grupy.

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz