Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

29. Zarządzanie kapitałem

Pobierz XLS(13 KB)

Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania przeznaczone na realizację celów emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. (patrz nota 18 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015). Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty 23.1 3.769.785 4.197.008
Pożyczki 23.2 69.366 80.966
Obligacje 23.3 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23.4 141.386 176.486
Razem   3.980.537 4.454.460
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty 23.1 1.313.141 2.284.026
Pożyczki 23.2 12.467 11.180
Obligacje 23.3 213.014 218.100
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23.4 38.117 31.542
Razem   1.576.739 2.544.848
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - emisja akcji (1) 16 - (438.329)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 (744.616) (859.699)
Zadłużenie netto   4.812.660 5.701.280
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.610.786 7.712.060
Udziały niekontrolujące 108 138
Kapitał własny razem 8.610.894 7.712.198
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego   0,56 0,74

(1) Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA (patrz cele emisji nota 18 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015). 


Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz