Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

27. Instrumenty finansowe

Pobierz XLS(33 KB)

27.1 Wartość bilansowa

Klasy instrumentów finansowych   Nota Kategorie instrumentów finansowych Razem
Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1) Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
31 grudnia 2016
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 24 100.876 - - - 100.876
Należności z tytułu dostaw i usług 16 - 2.251.727 - - 2.251.727
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 - 744.616 - - 744.616
Pozostałe aktywa finansowe 16 - 615.064 9.752 - 624.816
Razem   100.876 3.611.407 9.752 - 3.722.035
Zobowiązania finansowe            
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23 - - - 5.557.276 5.557.276
Pochodne instrumenty finansowe 24 209.236 - - - 209.236
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług
26 - - - 1.718.178 1.718.178
Pozostałe zobowiązania finansowe 26 - - - 246.790 246.790
Razem 209.236 - - 7.522.244 7.731.480
31 grudnia 2015
Aktywa finansowe            
Pochodne instrumenty finansowe 24 217.179 - - - 217.179
Należności z tytułu dostaw i usług 16 - 1.550.900 - - 1.550.900
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 - 859.699 - - 859.699
Pozostałe aktywa finansowe 16 - 808.705 9.752 - 818.457
Razem   217.179 3.219.304 9.752 - 3.446.235
Zobowiązania finansowe  
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23 - - - 6.999.308 6.999.308
Pochodne instrumenty finansowe 24 165.151 - - - 165.151
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług
26 - - - 1.232.510 1.232.510
Pozostałe zobowiązania finansowe 26 - - - 181.731 181.731
Razem 165.151 - - 8.413.549 8.578.700

(1) Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich  wartości księgowej.

27.2 Hierarchia wartości godziwej

31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Poziom 2
Aktywa finansowe    
Swap towarowy 58.734 198.591
Opcje towarowe 411 363
Forwardy i spoty walutowe 8.667 14.082
Swap procentowy (IRS) 3.722 992
Swap walutowy 29.342 3.151
Razem 100.876 217.179
Zobowiązania finansowe    
Swap towarowy 18.402 58.055
Forwardy i spoty walutowe 101.642 909
Swap procentowy (IRS) 55.127 72.263
Swap walutowy 34.065 33.924
Razem 209.236 165.151

27.3 Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych

Klasy instrumentów finansowych Nota Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik  - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
  2016
Należności z tytułu dostaw i usług:            
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 2.290 - - 2.290
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych
w koszcie własnym sprzedaży
9.1 - 20.391 - - 20.391
Pozostałe aktywa finansowe:            
Przychody z tytułu odsetek od lokat 9.5 - 11.919 - - 11.919
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych
od depozytów, lokat i innych środków
9.5 - 25.552 - - 25.552
pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych
w przychodach finansowych
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):            
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.6 206.567 - - - 206.567
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.6 (173.056) - - - (173.056)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego:
           
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (179.409) (179.409)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń 8 - - - (111.721) (111.721)
przepływów pieniężnych korygujące przychody
ze sprzedaży
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w przychodach finansowych 9.5 - - - (18.274) (18.274)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 21 - - - (138.178) (138.178)
przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:            
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych
w koszcie własnym sprzedaży
9.1 - - - (17.671) (17.671)
Razem   33.511 60.152 - (465.253) (371.590)
Klasy instrumentów finansowych Nota Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu Pożyczki i należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie Razem
  2015
Należności z tytułu dostaw i usług:            
Przychody z tytułu odsetek 9.5 - 2.847 - - 2.847
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych
w koszcie własnym sprzedaży
9.1 - 27.835 - - 27.835
Pozostałe aktywa finansowe:            
Przychody z tytułu odsetek od lokat 9.5 - 16.181 - - 16.181
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych
od depozytów, lokat i innych środków
9.6 - 55.127 - - 55.127
pieniężnych oraz od pożyczek i obligacji ujętych
w kosztach finansowych
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe):            
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych 9.5 290.447 - - - 290.447
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych 9.5 (211.638) - - - (211.638)
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego:
           
Koszty z tytułu odsetek 9.6 - - - (172.205) (172.205)
Zyski/(Straty) z tytułu rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń 8 - - - (82.448) (82.448)
przepływów pieniężnych korygujące przychody
ze sprzedaży
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych od kredytów, pożyczek, obligacji oraz od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych ujętych w kosztach finansowych 9.6 - - - (399.387) (399.387)
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających 21 - - - (355.973) (355.973)
przepływy pieniężne ujęte w innych całkowitych dochodach
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:            
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujętych
w koszcie własnym sprzedaży
9.1 - - - (16.728) (16.728)
Razem   78.809 101.990 - (1.026.741) (845.942)

Dane finansowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz