Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Pobierz XLS(14 KB)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2016
w tysiącach złotych Nota 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13 8.261.718 7.845.051
Wartości niematerialne segmentu produkcji i handlu 13 170.005 174.729
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13 2.389.960 2.723.371
Wartości niematerialne segmentu wydobywczego 13 481.831 489.690
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 98.087 70.745
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 596.034 924.478
Pochodne instrumenty finansowe 24 20.918 8.697
Pozostałe aktywa długoterminowe 16 312.113 201.008
Aktywa trwałe razem   12.330.666 12.437.769
Aktywa obrotowe      
Zapasy 17 3.333.591 3.235.816
  - w tym zapasy obowiązkowe 2.008.909 1.881.494
Należności z tytułu dostaw i usług 16 2.251.727 1.550.900
Należności z tytułu podatku dochodowego 7.973 11.953
Pochodne instrumenty finansowe 24 79.958 208.482
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 16 577.236 856.336
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 744.616 859.699
Aktywa obrotowe razem   6.995.101 6.723.186
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży 542 8.377
Aktywa razem   19.326.309 19.169.332
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA      
Kapitał własny      
Kapitał podstawowy 19 184.873 184.873
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 20 2.228.310 2.228.310
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń
przepływów pieniężnych
21 (812.812) (700.888)
Zyski zatrzymane 6.945.460 5.928.484
Różnice kursowe z przeliczenia 64.955 71.281
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   8.610.786 7.712.060
Udziały niekontrolujące 108 138
Kapitał własny razem   8.610.894 7.712.198
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania
z tytułu leasingu finansowego
23 3.980.537 4.454.460
Pochodne instrumenty finansowe 24 36.316 54.306
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 57.358 47.626
Świadczenia pracownicze 25 168.537 182.252
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 26 1.200.922 1.292.571
Zobowiązania długoterminowe razem   5.443.670 6.031.215
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23 1.576.739 2.544.848
Pochodne instrumenty finansowe 24 172.920 110.845
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 1.718.178 1.232.510
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 49.220 11.770
Świadczenia pracownicze 25 135.612 122.201
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 26 1.619.076 1.403.745
Zobowiązania krótkoterminowe razem   5.271.745 5.425.919
Zobowiązania razem   10.715.415 11.457.134
Kapitał własny i zobowiązania razem   19.326.309 19.169.332

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie opinii o naszym Raporcie
Zaczynamy Nie teraz